KONTAKT OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování

V tomto dokumentu naleznete základní principy ochrany osobních údajů a přehled o zpracovávaných údajích našich zákazníků/potenciálních zákazníků.

Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost WISS CZECH, s.r.o., IČO: 29305934, se sídlem Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72902.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s obchodně právními ujednáními v podobě Smluv o dílo a Kupních smluv.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

·         jméno, příjmení jednajícího (FO nebo případně FO jednající za obchodní firmu),

·         adresa trvalého bydliště jednajícího,

·         e-mailový a telefonický kontakt na jednajícího.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Pokud využíváte, nebo jste využívali našich služeb, Vaše osobní údaje jsou zaznamenány v informačním systému společnosti Softapp, s.r.o., se sídlem Kouty 1419, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 45194921.

Dále jsou Vaše osobní údaje, obsažené ve smluvní dokumentaci, předávány mateřské společnosti WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 43300 BIELSKO-BIAŁA, ul. LESZCZYŃSKA 22, Polská republika.

Vaše osobní údaje předáváme i dalším společnostem/institucím na základě zákonných povinností, podle kterých jsme povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů orgánům veřejné moci, orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

V případě uzavření smluvního vztahu jsou tyto informace uchovávány po celou dobu platnosti smlouvy a následně po dobu dalších 10 let po ukončení smluvního vztahu.

U potenciálních zákazníků, se kterými ještě nebyl uzavřen smluvní vztah, je ponechání informací od jejich získání, v databázi společnosti WISS CZECH, s.r.o., 24 měsíců.

Jak můžete aktualizovat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje aktualizujeme, když nám zašlete upozornění na neaktuálnost osobních údajů a jejich aktuální znění prostřednictvím e-mailu: office@wiss.cz             

Zpracováváme osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

-          uzavření a plnění smlouvy,

-          splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,

-          splnění oprávněných zájmů.

 

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení využíváme například:

-          omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,

-          omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,

-          zabezpečení informačního systému,

-          pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Dle Obecného nařízení máte ve vztahu k Vašim osobním údajům právo:

1.       na informace,

2.       požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům

3.       požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo jejich doplnění,

4.       požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,

5.       vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

6.       požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (pouze pokud neexistuje jiný zákonný důvod),

7.       odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,

8.       právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování,

9.       podat stížnost u dozorového orgánu.

Jak můžete vznést námitku?

Pokud budete se zpracováním osobních údajů nespokojeni, můžete vznést námitku. Vaše osobní údaje v takovém případě nebudeme pro daný účel zpracovávat, pokud však nebudeme mít závažné a oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Kde nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu o ochraně osobní údajů a využití svých práv nás kontaktujte na e-mailu: office@wiss.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že při využití Vašich práv můžeme požadovat ověření Vaší totožnosti, abychom si ověřili Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.